2021 Election Summary Results

ICGI Officers (2021-2023)

Workgroup Chair Co-Chair
ICGI Overall Todd Campbell Xianlong Zhang
Breeding and Applied Genomics Wuwei Ye Warwick Stiller
Comparative Genomics and Bioinformatics Amanda Hulse-Kemp Lei Fang
Functional Genomics Xueying Guan Qian-Hao Zhu
Germplasm & Genetic Stocks Lori Hinze Xiongming Du
Structural Genomics Youlu Yuan Peng Chee

 

ICGI Officers (2023-2025)

Workgroup Chair Co-Chair
ICGI Overall Xianlong Zhang TBD
Breeding and Applied Genomics Warwick Stiller TBD
Comparative Genomics and Bioinformatics Lei Fang TBD
Functional Genomics Qian-Hao Zhu TBD
Germplasm & Genetic Stocks Xiongming Du TBD
Structural Genomics Peng Chee TBD