Zhang, Tian-Zhen

Contact Overview
NameZhang, Tian-Zhen
InstitutionAgricultural University of Nanjing
CountryChina
Emailcotton@njau.edu.cn
Phone+86 25 84395307
AddressWeigang 1#, Nanjing, Jiangsu 210095
Research InterestGenetics and Breeding
Last Update18-Mar-2011
ProjectTH-BC1-2005
TH-BC1S1-2007
7T-F2:3-2005
HT-F2:3-2005
PDSM-F2:3-2005
6J-F2:3-2009
P8-RIL-2015
Z8-RIL-2007